Γεωμηχανική

Η επιρροή από τον άνθρωπο επηρεάζει την κατάσταση χώρα, ειδικά αυτήν κλίμα. Λόγω της ανεπαρκούς γνώσης των πλανητικών διαδικασιών φέρνει γεωμηχανική (για παράδειγμα μέσω αερολυμάτων και Chemtrails) τις αρνητικές συνέπειες της απρόβλεπτης κλιματικής αλλαγής. Η επιρροή του κλίματος εγείρει επίσης ηθικά ζητήματα. Μερικοί τρόποι αλλαγής του κλίματος επικρίνονται, για παράδειγμα Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.